Pap, lelkész

PAP, LELKÉSZ

Foglalkozási terület: Vallástudomány

6-jegyű FEOR kód: 273000

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Pap, lelkész” foglalkozást választom?

 

A vallásokat, felekezeteket különböző szertartások jellemzik. A gyülekezetek vezetőit is különböző néven hívják. Katolikusoknál pap, reformátusoknál és evangélikusoknál lelkész, a zsidó vallásban rabbi elnevezés ismeretes.

A „Pap, lelkész” vallások vagy felekezetek rítusát vezeti. A gyülekezetépítéstől a liturgiáig, a lelki gondozástól az intézményes diakóniáig sokféle tevékenységet lát el. Feladata a misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szabályok szerint. Tevékenységének legfontosabb helyszíne a templom, ahol az előre meghatározott időpontokban istentiszteletet vezet. Szentbeszédeket, prédikációkat tart. A prédikáció szövegét saját maga írja meg. Idézi, magyarázza, és a mai kor kihívásai között értelmezi a Bibliát. A felekezettől függően vezeti a szertartásokat (pl. elsőáldozás, bérmálás, ill. úrvacsora, konfirmálás). A gyóntatás során segít a hívőknek a bűnök megvallásakor. Keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez. Isten nevében megáldja a házasságokat. Feladja az utolsó kenetet. Lelki és erkölcsi támogatást ad a vallási közösség tagjainak. Az arra rászorulókkal beszélget, tanácsot, lelki vigaszt nyújt. Az emberek problémáira a Biblia üzenete alapján ad útmutatást. A betegeket, mozgásukban korlátozottakat az otthonukban meglátogatja. Lelkészi lelki gondozó szolgálatot teljesít a kórházakban, szociális otthonokban, hadseregben, börtönökben. Találkozókat, lelki összejöveteleket szervez. Kötelességének érzi, hogy hitét és vallásgyakorlati formáját megossza másokkal, többnyire meggyőzés révén. Humanitárius, szociális tevékenységet folytat. Gyűjtéseket végez (pénz, ruhanemű, élelmiszer stb.), és az adományokat szétosztja a rászorulók között. Részt vesz a vallásoktatásban, hitoktatással foglalkozik. Az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el. Adminisztratív teendői ellátása során vezeti az egyházi anyakönyvet. Könyveli az egyházi adókat, adományokat. Megszervezi a templomok és a hozzájuk tartozó épületek (plébánia, parókia stb.) karbantartását, felújítási munkálatait és a mindennapi teendőket (takarítás, kertészkedés, a templom díszítése stb.).

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Pap, lelkész”?

 

A „Pap, lelkész” elsősorban élőszóval dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

 • vallással foglalkozó különféle szent könyvek, írások: Biblia, Tóra, Korán, Jiking, a Védák, Tipitaka stb.;
 • oktatási segédanyagok: saját jegyzetek, mások által írt könyvek, tankönyvek, segédanyagok, feladatlapok, színezők stb.;
 • az oktatáshoz kapcsolódó eszközök, berendezések: tábla, kréta, projektor stb.;
 • számítógép internetkapcsolattal, levelezési szoftverrel.

 

Irodai munkája során irodai eszközöket (nyomtató, fénymásoló, szkenner), és telefont is használ.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Pap, lelkész” leszek?

 

A „Pap, lelkész” munkáját belső helyszínen, templomban, plébánián, az egyház épületének egy termében, szobájában végzi. A temetési szertartások rendszerint a szabadban folynak.

Az istentiszteleteken és az egyéb liturgikus alkalmakon az egyházban rendszeresített öltözetet (pl. papi reverendát) visel.

A „Pap, lelkész” munkaideje folyamatos, minden nap egyformán szolgál. Számára az ünnepnap vagy munkaszüneti nap (a vasárnap) többnyire „munkanap”, hiszen ekkor tartja az istentiszteleteket. Állandó készenlétben áll, pl. ha valaki közel áll a halálhoz, hívathatja. Az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásakor rugalmasabban oszthatja be idejét.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Pap, lelkész” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Papként, lelkészként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A papi hivatásra készülők részére a keresztény hittudományi felsőoktatásban, a „Katolikus teológus” szak osztatlan képzés és a „Katekéta-lelkipásztori munkatárs” alapképzési szakon történő továbbtanulás megfelelő választás lehet. A „Katekéta-lelkipásztori munkatárs” alapképzésen azon laikus hallgatóknak biztosítanak képzést, akik valamilyen módon elkötelezettek abban, hogy a megszerzett tudásukat a Katolikus Egyház szolgálatába állítva tevékenykedjenek. Aki a plébániai munkákban szeretne részt venni, annak a „Lelkipásztori munkatárs” szakirány javasolt.

 

Képzési terület: Hittudomány

 

A képzési idő félévekben:

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak: 6 félév

Katolikus teológus szak (osztatlan képzés): 10 félév (a Szentszék által elismert teológiai bakkalaureátusi fokozat megszerzésével), 12 félév szerzetes- és papnövendékeknek.

 

A református „Teológia-lelkész” szakon a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra készülők oktatása folyik. A képzés ideje 12 szemeszter.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

További feltétel igazolás benyújtása életmódjukról; a klerikusok és a papnövendékek saját ordináriusuktól, a megszentelt élet intézményei tagjai saját elöljárójuktól, a többiek valamely egyházi személytől kérhetik.

 

Továbblépési lehetőség: a MRE Egységes Lelkészképesítő vizsga letétele, továbbképzési kurzusok (pl. jegyesoktatók képzése, teológiai-pszichológiai kurzusok), a „Teológia” vagy a „Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés” vagy a „Vallástudomány” mesterképzési szakok elvégzése, valamint teológiai doktori tanulmányok folytatása.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a „Pap, lelkész” szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi felsőoktatási intézményekben folyik képzés:

 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Vác)

Esztergomi Hittudományi Főiskola (Esztergom)

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (Budapest)

Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest)

Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Pap, lelkész” foglalkozást választom?

 

A „Pap, lelkész” főleg szellemi tevékenységet végez. Munkája során pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthet, hogy a lelki gondozása során nehéz, kilátástalan szociális problémákkal szembesülhet, kihívásokkal teli sorsokat ismerhet meg.

 

A „Pap, lelkész” hivatással szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

 • jó hallás, hogy jól és gyorsan megértse, amit hívei mondanak;
 • jó kommunikációs képesség, mely elengedhetetlen pl. a prédikációhoz, kapcsolattartáshoz;
 • jó látás a Biblia, szentbeszéd olvasásához;
 • szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot.

 

Fontos követelmény a pszichés terhelhetőség, a jó figyelemösszpontosítás, a felelősségérzet, az érzelmi stabilitás.

 

A „Pap, lelkész” szakmára a környezeti ártalmak nem jellemzőek. Nem számít balesetveszélyes foglalkozásnak, de fontos a következő veszélyekre, ártalmakra külön figyelmet fordítani:

 • a hangszálakat a sok beszéd megterhelheti;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült személy „Pap, lelkész” pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Pap, lelkész” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Szövegértés, hogy képes legyen értelmezni az egyházi szövegeket;
 • Kommunikációs képesség, az igehirdetéshez és a kapcsolattartáshoz fontos, hogy jól tudja kifejezni magát;
 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Együttműködés a hívekkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú, vallású emberek elfogadásához.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen irányítanak másokat. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti összefüggések, kapcsolatok feltárása és kutatása. Fontos számukra emellett, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások kidolgozására.

 

Munkamód: Személyközpontú – Önálló – Gondolatokra irányuló

 

Ez azt jelenti, hogy a „Pap, lelkész” munkájának középpontjában az emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végzi, az ehhez kapcsolódó felelősséget vállalja Előnyben részesíti, ha a munkája során elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Pap, lelkész” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Pap, lelkész” a pappá szentelés vagy a lelkésszé avatás után folytathatja ezt a hivatást. Jellemzően egyházi alkalmazottként dolgozik. Szolgálati helyét általában nem saját maga választja meg, hanem beosztják.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Papként, lelkészként” fogok dolgozni?

 

A „Pap, lelkész” keresete rendszerint meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Pap, lelkész” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Baptista lelkész

Börtönlelkész

Főlelkész

Imám

Káplán, kórházi káplán, kórházi lelkész

Lelkész

Lelkész, szabadegyház egyházközsége

Metodista lelkész

Pap, görögkeleti egyház

Pap, római katolikus egyház

Plébános

Rabbi

Segédlelkész

Tábori lelkész

 

Rokon foglalkozások:

 

Hitoktató

Egyházi vezető

Kántor

Egyéb vallási foglalkozású (apáca, diakónus/diakonissza, egyházgondnok, harangozó, keresztény misszionárius, sekrestyés, templomszolga)

Pszichológus

Pedagógus

Szociális munkás, szociális segítő