Legfontosabb dátumok és tudnivalók

Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés

Részletes információkért kattintson a dátumokra!

Az Oktatási Hivatal honlapján tekinthető meg, hogy mely középiskolákban lehet központi írásbeli vizsgát tenni.

Amennyiben a választott középiskola a felvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a tanulónak 2021. december 3-ig egyénileg kell arra jelentkeznie!

Fontos tudnivalók:

 • Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi írásbeli vizsgát mindkét tárgyból (matematika, magyar nyelv) ugyanabban az intézményben kell megírnia. A helyszín a listában szereplő intézmények közül szabadon választható – nem kötelező abban az intézményben írni a központi felvételi vizsgát, ahol a tanuló szeretne továbbtanulni.
 • A központi felvételi vizsgára való jelentkezés nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel! A két jelentkezéshez más-más időpontban különböző jelentkezési lapokat kell kitölteni.
 • Letölthető jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára
 • Szakértői véleményt is mellékelni kell a jelentkezéshez, ha a tanulónak van valamilyen mentessége vagy kérelme az írásbeli vizsga szervezésével kapcsolatban (pl. segédeszköz használata, többletidő, helyesírás alóli mentesítés, esetleg szóbeli vizsga az írásbeli helyett).

Hasznos tippek a kitöltéshez:

Központi írásbeli vizsgát csak abban az iskolában írhat a tanuló, ahová jelentkezési lapot beadott!

Fontos tudnivalók a vizsga menetéről:

 • A magyar nyelv vizsga ideje 45 perc, mely során segédeszköz nem használható.
 • A matematika vizsga ideje 45 perc, a feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
 • A két vizsga között a tanulónak 15 perc szünet áll rendelkezésére, például étkezni vagy mosdóba menni.

Javítás és értékelés:

 • A Központi írásbeli feladatsorok javítási-értékelési útmutatóját a vizsga napját követő reggeltől lehet megtekinteni az Oktatási Hivatal honlapján.

Gyakorláshoz:

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján.

 • A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények – az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy kijelölt munkanapon lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére. Ezekről saját költségen másolat vagy saját telefonnal felvétel is készíthető. Érdemes lehet magunkkal vinni a lementett/nyomtatott javítási-értékelési útmutatót.
 • A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – a megtekintést követő első munkanapon 16:00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. 
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Pótló írásbeli vizsgát kizárólag azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A szülő által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

Tájékoztatás módja:

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola közvetlenül tájékoztatja a tanulókat hitelesített Értékelő lapon.

Középfokú iskolába való jelentkezés

 • Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi. Az űrlapok kitöltéséhez szükséges információkat – milyen intézményekbe, milyen tanulmányi területre jelentkezik a diák – az iskola által meghatározott dátumig el kell juttatni az osztályfőnököknek.
 • A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők esetében a dokumentumok előállításában közreműködhet az általános iskola, de a szülő egyénileg is intézheti a jelentkezési lapok és a tanulói adatlap kitöltését a KIFIR felületén.
 • A Jelentkezési lap és a Tanulói adatlap a Középfokú Felvételi Információs Rendszerben lesz elérhető.
  A felület használatáról 2022 januárjában jelenik meg a tájékoztató.
 • A felvételin tetszőleges számú középfokú iskolába lehet jelentkezni, ám fontos figyelembe venni, hogy amennyiben a megjelölt iskolákban szóbeli felvételi eljárás is van, abban az esetben minden iskolába el kell mennie a tanulónak szóbeli vizsgát tenni.

A tanulónak csak akkor kell szóbeli felvételi meghallgatáson vagy alkalmassági vizsgán (pl: testnevelés, művészet, rendészet ágazatok) részt vennie, ha azt az adott iskola előírta.

Amennyiben két vagy több iskolában ugyanarra az időpontra kapott a tanuló szóbeli vizsga időpontot, azt jelezni kell az iskolák felé és új időpontot kell kérni. A kérelmezés menetéről (hogy írásban, telefonon vagy személyesen kell intézni), minden iskola írásban tájékoztatja a szülőt.

A középfokú iskolák eddig az időpontig nyilvánosságra hozzák a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.

 1. március 21-22-én az alábbi módosítások végezhetők el:
 • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) megjelölni vagy intézményt és tanulmányi területet törölni nem lehet!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

 • az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő, a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő.

A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell megküldenie a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

2022. április 29-ig az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni a felvételt elutasító középfokú iskola fenntartójánál.

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, rendkívüli felvételi eljárás keretében (egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel) kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

Pontszámítás

A tanulmányi eredmények és a szóbeli vizsgák esetén az iskolák a felvételi tájékoztatójukban adják meg, mely tantárgyakat veszik figyelembe. Ezek a tantárgyak változhatnak egy iskolán belül is, különböző tanulmányi területekre jelentkezve.

Az intézmények a felvételi kérelmekről az alábbi szempontok alapján dönthetnek:

 • kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján,
 • a tanulmányi eredmények és központi írásbeli vizsga eredményei alapján,
 • vagy a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján.

A felvételi eljárásban a rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. A különleges helyzet mibenlétét az iskola pedagógiai programjában kell szabályozni.

A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

 1. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt érdemes tájékozódniuk, hogy az az iskola, ahova a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését, fogadja-e az adott SNI tanulókat (szerepel-e az alapító okiratban), valamint milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

Tájékozódási lehetőség ezen a linken lehetséges az alábbi szempontok alapján:

 • keresési lehetőség “Ellátott feladat” alapján
 • keresési lehetőség “A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása” alapján
 • keresési lehetőség “Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása” alapján.
 1. Az SNI vagy BTMN tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, nem az írásbeli vizsgát szervező középiskolától! Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében intézményenként más és más lehet ez a döntés.
 2. Az SNI vagy BTMN tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
 • időhosszabbítás, 
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata, 
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés
 • a vizsgaszervezés során speciális körülményeinek figyelembevétele.
 1. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában! A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A határidő jogvesztő, tehát aki december 3-ig nem küldi a jelentkezési lappal együtt, az elesik a kedvezménytől, mert az igazgatónak határozatot kell hoznia róla. 

Bővebben az Oktatási Hivatal honlapján található részletes leírásban olvashatnak az írásos kérelemről, az igénybe vehető kedvezményekről.

Forrás: Oktatási Hivatal